Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Vietnamese Church

7600 Falls of Neuse Rd. Raleigh, NC 27615