Chào Mừng Ban Nam Giới

Mỗi tháng chúng ta có mục hổ trợ tài chính UD$150 cho Hội thánh bạn tại quê nhà để HT có tài chính rộng rải phát triển chương trình cơ đốc giáo dục cho thanh thiếu niên trong Hội thánh.

Find out more