Chào Mừng Ban Nam Giới

Mỗi tháng chúng ta có mục hổ trợ tài chính UD$150 cho Hội thánh bạn tại quê nhà để HT có tài chính rộng rải phát triển chương trình cơ đốc giáo dục cho thanh thiếu niên trong Hội thánh.