Vietnamese Church, church service

Chúa Nhật: Từ 1:00pm - 3:45pm

Tối Thứ Sáu: Từ 8:00pm - 9:15pm

Lớp Violon cho các em thiếu nhi: Từ 1:00pm - 2:00pm (mỗi chiều Chúa Nhật) bible studies church service